REKLAMAČNÍ ŘÁD

Základní ustanovení

Tento reklamační řád upravuje rozsah, podmínky a způsob uplatnění nároku z odpovědnosti za vady u prodaného zboží v občanskoprávních vztazích dle občanského zákoníku a v obchodně-právních vztazích dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu Steel Art group s.r.o.. Při dodání zboží obdrží kupující ke zboží tyto doklady: účetní daňový doklad, kterým je faktura či účtenka a záruční list. 

Záruka 

Provozovatel internetového obchodu j-f-t.cz, odpovídá za vady, které má zboží při převzetí kupujícím a za vady, které se vyskytnou na zboží v záruční době.

 Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí od přepravce. Pokud je zjištěno poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na pozdější reklamce způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

 Délka záruční doby

Pokud délka záruční doby není uvedena na dokladech o prodeji zboží, činí záruční doba dva roky (při prodeji zboží fyzickým osobám (nepodnikatelům)).  Vztahy s podnikatelskými subjekty (firmy, podnikatelé, živnostníci) a dalšími právnickými osobami či státními orgány se řídí obchodním zákoníkem a záručními podmínkami výrobce. Záruční doba může být v tomto případě kratší než dva roky.  Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění oprávněné reklamace až do doby, kdy kupující po skončení opravy zboží převzal; nepřevezme-li je, pak do doby, kdy byl povinen podle reklamačního protokolu po skončení opravy zboží přijmout.

Záruční podmínky

Místo uplatnění reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci doručením zboží provozovateli, na vlastní náklady a nebezpečí. Seznam způsobů, jak kontaktovat provozovatele, je uveden v dokumentaci přiložené ke zboží. Pokud je na záručním listě uvedeno autorizované servisní středisko výrobce, je kupující povinen reklamaci uplatnit v tomto určeném místě.

Způsob uplatnění reklamace

Při uplatnění reklamace je nutno předložit doklady o koupi zboží. Dále je nutno předložit reklamované zboží, které je kompletní, v původním obalu včetně dokumentace. Pokud se jedná o opětovnou reklamaci, je kupující povinen předložit protokol o záruční opravě. Kupující je povinen uvést o jakou vadu jde a jak se vada projevuje.

Podmínky nakládání se zbožím

Se zbožím je nutné nakládat v souladu s návodem k jeho použití a dodržovat podmínky údržby zboží uvedené v záručním listě. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

 Záruka se nevztahuje na závady způsobené:

. neodborným použitím
· mechanickým poškozením nebo opotřebením
· živelnými pohromami
· jinými vnějšími vlivy

Neoprávněná reklamace

Pokud zboží nemá vadu nebo má vadu, na niž se nevztahuje záruka, je kupující povinen před převzetím zařízení uhradit vzniklé náklady na přepravu a náklady testování podle aktuálního ceníku servisního střediska, které provádí záruční opravy daného zařízení.

Vrácení zboží

- Zboží je možné vracet pouze po předchozí telefonické nebo e-mailové dohodě s pracovníkem našeho Obchodního oddělení. Lhůta pro možnost vrácení zboží (storno objednávky) je podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000Sb. 14 dnů od data převzetí zboží kupujícím Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (tzn. nikoliv jako podnikatelský subjekt) a způsobem objednání jiným než osobně. Kupující může realizovat toto své právo osobním vrácením zboží nebo zasláním zboží na vlastní náklady. Pokud budete zboží zasílat, pošlete ho doporučeně, avšak nikoli na dobírku! Zboží zaslané na dobírku nemůže být přijato a bude Vám vráceno zpět. 


- Za vrácené zboží získáte zpět zaplacenou částku uvedenou ve Vámi potvrzené objednávce, sníženou o expediční náklady (náklady na poštovné, balné a další expediční náklady spojené s objednávkou). Není-li zboží vráceno ve lhůtě stanovené pro storno objednávky, je nutné uvést také dostatečně závažný důvod, který se stane příčinou reklamace. Zboží musí být odevzdáno v původním obalu, kompletní (tedy včetně veškerého příslušenství, návodů, záručního listu,..), nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení, včetně dokladu o koupi. Kupující nemůže odstoupit od smluv u zboží objednaného a vyzvednutého osobně na prodejně, upraveného podle přání kupujícího a stejně tak v případě poškození obalu chránícího zboží před poškozením.

K vracenému zboží přiložte prosím průvodní dopis s textem: "Jednostranně odstupuji od kupní smlouvy uzavřené dle objednávky ( číslo objednávky ) ze dne ( datum objednávky ) u následujících položek: (název vráceného zboží ). Částku za vrácené zboží prosím vraťte na účet nebo adresu ( číslo učtu nebo adresa ). Datum a místo sepsání, Váš podpis.


- Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží budou do 14 dnů zaslány složenkou nebo převodem na Váš účet.

- V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nelze akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět. V případě odmítnutí zboží kupujícím, bude zásilka uschována na naší provozovně a Kupujícímu bude účtován manipulační poplatek ve výši 0,5% z prodejní ceny zboží za každý den uschování (tento poplatek zahrnuje zejména manipulaci, prostor na uschování a pojištění cizích věcí movitých). Pokud úschova odmítnuté zásilky přesáhne 100 dnů, je prodávající oprávněn zboží nabídnout v komisi za účelem úhrady výše uvedených nákladů.

 Slovensko - vrácení zboží

Nabízíme Vám vrátit nepoužité a nerozbalené zboží do 14 dnů od doručení. Vždy nás nejprve kontaktujte emailem a vezměte prosím na vědomí, že nebudeme refundovat náklady na zaslání zboží a to v obou směrech. Ze zaplacené sumy tak odečítáme paušálně 250kč, což jsou naše reálné náklady na zaslání k Vám (vysvětlení - vy platíte poštovné třeba jen 200kč, protože my jej dotujeme ze zisku na objednávce, pokud však zboží vracíte tak nám žádný zisk nevznikne a jsme nuceni naúčtovat Vám plné poštovné které jsme již zaplatili). 

Pokud ze smlouvy vyplývá jiný způsob uplatnění reklamace nebo jiný obsah záruky, má smluvní úprava přednost před ustanovením tohoto reklamačního řádu. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem vyhlášení, tj. 1.7.2013 a je k dispozici na v sídle prodávajícího a na webových stránkách


Porovnání 0

No products

To be determined Shipping
0,00 Kč Total

Check out